Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Als psycholoog hecht ik groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens en verwerk ik deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, de Wet op Patiëntenrechten en de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: Nina Meys; woonachtig te Sint-Jozefstraat 9, 9820 Merelbeke. Ondernemingsnummer: 0718.639.049

Welke gegevens bewaar ik?

  • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, INSZ- of rijksregisternummer, hulpvraag, persoonlijke antecedenten, je verwachtingen (je gezondheidsdoelen en je wilsverklaringen), het chronologisch overzicht van de versterkte gezondheidszorg & geneesmiddelen met opgave van type en datum, eventuele verwikkelingen en evolutie van de aandoening
  • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum e.a.) en gegevens van je vertrouwenspersoon, de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was, aantekeningen over de inhoud van de sessies
  • eventueel informatie over familieleden en familiale antecedenten, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
  • informatie van derden, die relevant is voor de begeleiding (attesten, verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten, adviezen e.a.)
  • informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, doorverwijzingen e.a.)
  • informatie die ik je bezorg in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s e.a.)
  • informatie uitgewisseld in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)
  • eventueel foto’s van opdrachten, aantekeningen op een whiteboard of persoonlijke nota’s in de sessie
  • opnames (video, audio) van de sessies in het kader van intervisie & supervisie

Waarom verzamel ik deze gegevens?

Ik verzamel deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

Het delen van gegevens met anderen

Ik ben als psycholoog bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s (o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met je huisarts (o.a. de opstart van je begeleiding). Indien je dit weigert, dien je dit schriftelijk en ondertekend aan mij te bezorgen.

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld met jouw ziekenfonds. Indien ik opgeroepen word voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heb ik de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (een koppel, gezin, e.a.), dan is toestemming van beide partijen nodig.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie ben ik bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. Daarom vraag ik aan het begin van de begeleiding altijd naar de contactgegevens van jouw huisarts en een vertrouwensfiguur.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Hoelang bewaar ik je gegevens?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen gedurende minimum 30 jaar en maximum 50 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden door mij opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij mij bekend is.

Welke rechten heb je over je gegevens?

​Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij jouw persoonsgegevens uitlekken, brengt ik je daarvan op de hoogte en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

​Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij mij terecht.

Met klachten kan je je wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht
De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be